Germersheimer ÜbersetzerlexikonGermersheimer Übersetzerlexikon

Aus dem Chinesischen

  • Aus dem Chinesischen. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1976.
    (Bibliothek Suhrkamp 525)

  • Originalsprache: Chinesisch
    Enthalten sind Texte von: Bai Juyi (16 Gedichte), Zhang Lei (1), Dai Fugu (1), Du Fu (14), Fan Chengda (1), Hong Juefan (1), Li Bai (23), Liu Che (1), Lu You (3), Liu Xijun (1), Ouyang Xiu (2), Su Shi (15), Wang Anshi (1), Wang Wie (7), Wang Yucheng (2), Yang Wanli (1), Zhu Xi (1).

Weitere Informationen

Übersetzer