Header Icon Header Icon
Logo

Suche in UeLEX

[85 Gedichte]

Bai Juyi / Zhang Lei / Dai Fugu / Du Fu / Fan Chengda / Li Bai / Liu Che (Kaiser Han Wudi) / Lu You / Liu Xijun / Ouyang Xiu / Su Shi / Wang Anshi / Wang Wie / Wang Yucheng / Yang Wanli / Zhu Xi
[85 Gedichte]. 1952.
Zu der Bibliographie von