Header Icon Header Icon
Logo

Suche in UeLEX

Aus dem Chinesischen

Bai Juyi / Zhang Lei / Dai Fugu / Du Fu / Fan Chengda / Hong Juefan / Li Bai / Liu Che (Kaiser Han Wudi) / Lu You / Liu Xijun / Ouyang Xiu / Su Shi / Wang Anshi / Wang Wie / Wang Yucheng / Yang Wanli / Zhu Xi
Aus dem Chinesischen. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1976.
Zu der Bibliographie von